سخنرانی علی نجاتی - پاریس ۲۶ مه ۲۰۱۴ در شب همبستگی با کارگران ایران به دعوت سندیکاهای فرانسه