:در دفاع از مارکسیزم

 ویژه انقلاب اکتبر

اکتبر ۱۹۱۷ ، کودتا یا انقلاب اجتماعی

:آیا انقلاب روسیه کودتا بوده؟

 و آیا از ابتدا محکوم بوده و زودرس؟

انقلاب اکتپر و

 محاکمات مسکو

مارکسیزم ما و مارکسیزم آن ها
: تئوری انتقادی

یک بررسی انتقادی چپ نو

:دانیل بن سعید

 یادداشتی بر زندگی و آثارش

آلن بدیو و واقعیت
:در دفاع از مارکسیزم

 شماره ۳

پیدایش وتکوین خرد در تاریخ

 زمینه های اجتماعی آن‏ - جلد ۱

شهرفرنگ دنیای مجازی اینترنت

 

سخنی با دوستان

سایتی که در برابر شما قرار دارد نه یک سایت سازمانی است و نه یک بلوگ خصوصی. مجموعه ای از ‏سایت هاست که من در طی چندین دهه با آن ها و یا سازمان های مادرشان بطور مستقیم و یا غیرمسقیم همکاری ‏داشته ام.‏ آرشیو "حزب کارگران سوسیالیست"، آرشیوهای نشریات "کندوکاو" و "سوسیالیزم و انقلاب"، ‏آرشیو انتشارات "طلیعه"، بخش فارسی آرشیو آثار     "ارنست مندل" و "دانیل بن سعید" و آرشیو نوشته های خودم، حاصل سال ها تلاش ‏در گردآوری مطالبی بودند که دسترسی بدان ها آسان نبود. در تکمیل آرشیوها ما را یاری دهید.‏‏ سایت های نامبرده و سایت ‏www.iran-echo.com‏ که در خدمت جنبش کارگری ایران قرار دارد، ‏توسط من ایجاد و اداره می شوند.‏ سایت های دیگری که در بخش " از ما" معرفی شده اند دقیقاً به دلیل از ما بودنشان است.‏ در بخش " از دیگران" سایت هایی معرفی می شوند که آشنایی با آن ها را در راه پیشبرد اهداف مان مفید و ‏گاه لازم می بینیم. ‏

        هوشنگ سپهر

         مهر ۱۳۹۱

 

HKS SPACE - contact@hks-iran.com

Copyright © 2009-2017